home
Creativity is seeing the world through different eyes. Creativity is seeing the world through different eyes.
about
Welcome.

Miosis maakt illustratieve vormgeving en tatoeages. Dit doen we vanuit één centrale gedachte: het verbazen, inspireren en raken van jouw publiek. We zorgen dat ons werk ogen doen opensperren. Dat zorgt voor ‘miose’, de Nederlandse benaming voor ‘miosis’: het verschijnsel in je oog waarbij de pupil kleiner wordt doordat er meer licht invalt.

We maken conceptuele illustraties van hoge kwaliteit die verhalen versterken en verduidelijken. Grafische vormgeving met een concreet doel, die afgestemd is op de doelgroep. En kunstzinnige ontwerpen voor échte kunstliefhebbers. Dit kan allemaal in de vorm van boeken/magazines, huisstijlen, geboortekaarten én natuurlijk tatoeages.

Weten wie het gezicht achter Miosis is? Lees dan hier het interview met Marijke.

Tattoo
portfolios
Watch video
tattoo info
stijl

Miosis tatoeëert uitsluitend in eigen stijl: zwart-wit / surrealisme / dotwork.

FAQ

Wat kost een tattoo?
De minimum-prijs van een tattoo is 80,-
Wij werken zonder uurtarief. Alle prijzen worden berekend op basis van afmeting en mate van detail. Wil je een prijsindicatie? Stuur dan even een mailtje.

Hoe kan ik een afspraak maken?
Afspraken worden ingepland via het afsprakenformulier.

Krijg ik een ontwerp te zien voor mijn afspraak?
Ontwerpen worden meestal 2 dagen voor de afspraak doorgestuurd. Er is dan nog ruimte voor enkele aanpassingen.

De artiest bepaalt of ze alleen de lijntekening stuurt, of het compleet uitgewerkte design. Dit is afhankelijk van wat de artiest nodig acht voor het betreffende ontwerp.

Mag ik een vriend of familielid meenemen naar mijn afspraak?
Ja, het is toegestaan om één persoon mee te nemen.

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?
Neem je identiteitskaart en pinpas mee.

Welke nazorgproducten moet ik aanschaffen?
Wij adviseren Unicura Balans en Bepanthen. Verdere instructies volgen op de dag zelf.

betalingsvoorwaarden

Om een afspraak vast te zetten is een aanbetaling van 50% vereist. Dit wordt in mindering gebracht op de totaalprijs. De aanbetaling is 2 maanden geldig. Het bedrag kan in geen enkel geval worden terugbetaald.

Het is tot uiterlijk 2 dagen voor de tattoo afspraak mogelijk om de afspraak te verzetten. Hierna vervalt de aanbetaling.

De definitieve prijs is pas bekend op de dag wanneer de tattoo wordt aangebracht. Prijzen die eerder zijn gecommuniceerd dienen slechts ter indicatie.

De totaalprijs is altijd inclusief ontwerp. Dit houdt in dat er wordt betaald voor de uitvoering van het ontwerp, niet voor het beeldrecht! Miosis blijft altijd de rechtmatige eigenaar van het ontwerp en is de enige partij die het mag gebruiken (voor commerciële doeleinden).

Bij Miosis wordt uitsluitend met pin betaald. De betaling vindt direct plaats na de uitvoering van de opdracht.

algemene voorwaarden

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Opdrachtnemer: Miosis Studio, gevestigd te Heerlen. Hierna te noemen Miosis.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Miosis tot het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van een ontwerp.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Miosis en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Miosis en Opdrachtgever, waarbij Miosis als (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Miosis worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van tatoeages door Miosis worden zonder enige uitzondering geleverd door Miosis en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Miosis zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Miosis aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Miosis gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3 Risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Miosis worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Miosis tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door Miosis aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Miosis tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Miosis of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Miosis te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Miosis brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar.

3.6 Miosis behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

3.7 Miosis behoud zich het recht om een overeenkomst te weigeren.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Miosis erkent Opdrachtgever dat Miosis een inspanningsverbintenis heeft. Miosis zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Miosis kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Miosis is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Miosis aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Miosis voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Miosis ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 Miosis bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5 Garantie

5.1 Miosis gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

5.2 Kosteloos bijwerken kan uitsluitend tot 2 maanden nadat de tattoo is aangebracht én wanneer dit door de artiest nodig wordt geacht.

5.3 Op plekken waar tattoo’s snel vervagen (zoals handen en voeten) vervalt het recht op kosteloos bijwerken nadat Miosis de Opdrachtgever hierover heeft ingelicht.

5.4 Bij het zetten van een nieuwe tattoo kan een eerder geplaatste tattoo gratis worden bijgewerkt, mits de ingeschatte duur hiervan langer dan 5 minuten bedraagt.

5.5 Bij het niet naleven van de door Miosis aangereikte nazorginstructies vervalt elk recht op garantie.

6 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Miosis en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Maastricht, behoudens indien Miosis als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7 Conversie

7.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8 Slotbepaling

8.1 Het laten zetten van een tatoeage door Miosis geschied ten alle tijde geheel op eigen risico van Opdrachtgever.